Predstavnica HGD-a na okruglom stolu „Sistem obezbjeđenja kvaliteta u radu nevladinih organizacija u Crnoj Gori“

GetImage

U skladu sa Akcionim planom Strategije razvoja nevladinih organizacija u Crnoj Gori 2014.-2016. godine, održana su tri okrugla stola na temu „Sistem obezbjeđenja kvaliteta u radu nevladinih organizacija u Crnoj Gori”, i to u Budvi, u Bijelom Polju i u Podgorici.

Na poziv organizatora, skupu održanom 2. februara u Budvi prisustvovala je predstavnica Hrvatskog građanskog društva Crne Gore Dijana Milošević.

Organizatori skupova, kojima je cilj bio promoviranje sistema upravljanja kvalitetom u radu NVO, bili su Kancelarija za saradnju s nevladinim organizacijama, TACSO Kancelarija u Crnoj Gori (organizaciona i finansijska podrška) i CRNVO – Resursni centar za nevladine organizacije u Crnoj Gori.

U uvodnim obraćanjima govorili su Goran Đurović, predstavnik TACSO Kancelarije u Crnoj Gori, Danka Latković, šefica Kancelarije za suradnju s nevladinim organizacijama i Ana Novaković, izvršna direktorica Centra za razvoj nevladinih organizacija (CRNVO).

Danka Latković, šefica Kancelarije za saradnju s NVO,  je naglasila da je cilj ovog skupa povećanje informiranosti o standardizaciji i sertifikaciji kao važnoj i kompleksnoj temi kojom će se doprinijeti da se shvati osobna odgovornost organizacija za svoj razvoj, te da uvođenje međunarodno priznatih standarda, predstavlja jedan od mogućih načina na koji organizacija može postati konkurentnija na tržištu pružanja usluga, ali i pokazati svoju spremnost da radi u najboljem interesu zaposlenih i ciljnih grupa.

Goran Đurović, predstavnik TACSO Kancelarije u Crnoj Gori, istakao je rad TACSO Kancelarije koja je promoviranje ove teme započela još 2011. godine, održavanjem konferencije o sistemu obezbjeđenja kvalitete, što je bilo motivirano potrebom usmjeravanja nevladinog sektora na razmišljanje o kvalitetu usluga koje pruža u cilju kontinuiranog razvoja organizacija i poboljšanja svoga cjelokupnog rada. „Ova tema prvenstveno je usmjerena na organizacije koje pružaju usluge, uz paralelu da i javna uprava treba da se pozabavi pitanjem uvođenja sistema kvaliteta u svoj rad.“ – istakao je Đurović.

Ana Novaković, izvršna direktorica Centra za razvoj nevladinih organizacija (CRNVO), je navela da se CRNVO posljednjih 16 godina intenzivno bavi izgradnjom kapaciteta organizacija civilnog društva, te da je nedavno postao Resursni centar nevladinih organizacija u Crnoj Gori.
Ona ističe da su NVO spremne za sistemske promjene, odnosno da je došlo vrijeme da unaprijede svoj rad i isti usklade sa međunarodnim standardima, dokazivanjem kvalitete svog djelovanja putem dobijanja sertifikata od strane nezavisnog nadležnog tijela.
Također sudionici su upoznati i sa informacijom da je CRNVO u procesu konstituiranja četiri „regionalna“ resursna centra za nevladine organizacije, i to u Herceg Novom (NVO Nada), Ulcinju (NVO Novi horizonti), Bijelom Polju (NVO Bjelopoljski demokratski centar) i Pljevljima (NVO Bonum), radi stvaranja uslova za adekvatniju podršku izgradnji kapaciteta lokalnih organizacija, obuke zaposlenih, olakšavanja funkcioniranja i slično. Navedeni centri će biti dodatno edukovani i za uvođenje standarda kvaliteta u rad NVO.

GetImage (1)

Pojam standarda, procesa sertifikacije, te važnosti sistema upravljanja kvalitetom za civilni sektor, predstavili su kroz prezentacije predstavnici Instituta za standardizaciju Crne Gore prof. dr. Milan Perović (predsjednik Upravnog odbora Instituta), mr. Miodrag Perović (direktor Instituta) i Danka Tiodorović (stručna saradnica za kvalitet i sertifikaciju).

Miodrag Perović, direktor Instituta za standardizaciju Crne Gore, je u svom izlaganju naveo da u Crnoj Gori postoji potrebna legislativna i institucionalna infrastruktura-usklađena sa međunarodnim i evropskim standardima i propisima (2007. godine donijet Zakon o standardizaciji i osnovan Institut, 2011. osnovano Crnogorsko sertifikaciono tijelo (SeTi.ME), te da je Institut nadležan za donošenje crnogorskih standarda (14.300 standarda od osnivanja), a Sertifikaciono tijelo za pružanje informacionih i konsultantskih usluga, proces sertifikacije (ocjenjivanje usaglašenosti sa konkretnim standardom) i izdavanje sertifikata. Također je istakao činjenicu da je Institut prepoznao značaj nevladinih organizacija u sistemu standardizacije, pa je u rad osam, od 16 tehničkih komiteta za utvrđivanje standarda, uključio predstavnike NVO.

Danka Tiodorović, stručna saradnica za kvalitet i sertifikaciju, je predstavila ISO 9001, najviše korišteni međunarodni standard u svijetu (preko milion kompanija i organizacija u 170 zemalja svijeta je sertifikovano za ISO 9001), kojim se definira kvaliteta upravljanja, a koji je primjenljiv na sve organizacije bez obzira na vrstu, veličinu i djelatnost.

TACSO kancelarija je u sklopu ovog skupa angažirala i Tinu Divjak iz CNVOSa iz Slovenije, koja je autorka komparativne analize razlicitih modela i načina uvođenja sistema kvalitete u rad organizacija civilnog društva, a koja treba predstavljati osnovu za razmjenu mišljenja i eventualne ocjene moguće upotrebljivosti nekog od modela za organizacije civilnog društva u Crnoj Gori.

Autorka Tina Divjak, iz CNVOS – a iz Slovenije, je kroz prezentaciju svog rada „Sistem obezbjeđenja kvaliteta za organizacije civilnog društva u Crnoj Gori – Komparativna analiza sa preporukama“ predstavila sudionicima četiri osnovna modela sistema obezbjeđenja kvaliteta za NVO, a posebno slovenački, koji bi mogao biti primjenljiv i na NVO u CG. Ovaj model je baziran na ISO 9001, ali prilagođen za NVO i lokalne uslove, i predstavlja nacionalni standard-ne međunarodni.

Nakon izlaganja predavača uslijedila je diskusija i pitanja sudionika.

U diskusiju su se uključili prof dr Milan Perovic, predsjednik Upravnog odbora Instituta, mr Miodrag Perovic – direktor Instituta i gospođa Danka Tiodorovic – stručna saradnica za kvalitet i sertifikaciju odgovarajući na pitanja sudionika.

Većina učesnika je bila zainteresirana za način na koji NVO koje nemaju izgrađene financijske i kadrovske kapacitete mogu dobiti sertifikate, zatim koliko košta postupak dobijanja sertifikata, koji su benefiti, da li će se sistem evalucije upravljanja kvalitetom primjenjivati i u javnom sektoru. Bili su zadovoljni predstavljenim informacijama koje su ocijenili korisnim i suglasili se da standardizacija može pospješiti kvalitetu djelovanja organizacija.

Sudionici skupa su dobili tiskane publikacije „Godišnji finansijski izvještaj organizacija civilnog društva u Crnoj Gori-2014.“, „Ostvarenja organizacija civilnog društva u Crnoj Gori u 2013. i 2014. godini“ i „Sistem obezbjeđenja kvaliteta za organizacije civilnog društva u Crnoj Gori – Komparativna analiza sa preporukama“.

Dogovoreno je da nakon sastanka Upravni odbori nevladinih organizacija nakon  upoznavanja sa sadržajem komparativne analize i ponuđenim modelima, svoje prijedloge i sugestije vezane za odabir modela koji smatraju najpogodnijim za NVO u Crnoj Gori pošalju na e-mail info.me@tacso.org

20160202_113001

Kao zaključak ovog skupa možemo izdvojiti najbitnije stavke koje se odnose na sertifikaciju NVO:

  • “Sertifikat predstavlja dokaz o ispunjenosti zahtjeva određenog standarda, koji se dobija od strane nadležnog tijela, nakon sprovedenog postupka sertifikacije. Međutim, sertifikacija nije obavezna, već se standard može koristiti samostalno radi poboljšanja načina rada, bez formalne sertifikacije. Dakle, odluka zavisi od menadžmenta organizacije, ali treba imati u vidu i to da neki donatori mogu zahtijevati posjedovanje odgovarajućeg sertifikata prlikom apliciranja.“ – Danka Tiodorović, stručna saradnica za kvalitet i sertifikaciju
  • „Nužna je edukacija NVO o značaju instrumenata samoregulacije (kodeksi, standardi kvaliteta i slično), u cilju promocije dobrog upravljanja, podizanja transparentnosti i kvaliteta rada i usluga NVO, što, u konačnom, utiče na jačanje povjerenja i pozitivnu percepciju građana o radu NVO sektora.
  • uvođenje međunarodno priznatih standarda, predstavlja jedan od mogućih načina na koji organizacija može postati konkurentnija na tržištu pružanja usluga ali i pokazati svoju spremnost da radi u najboljem interesu zaposlenih i ciljnih grupa.
  • neophodno je: organizovati promotivne skupove kao što je ovaj; ne forsirati NVO previše i doprinijeti da one same  razumiju i shvate da su odgovorne za svoj razvoj, ne neko drugi; imati u vidu i činjenicu da mnoge NVO ne mogu  priuštiti npr. 500€ za sertifikat, te ukoliko se obezbijede tzv. operativni grantovi, sistem obezbjeđenja kvaliteta bi najvjerovatnije bio bolje prihvaćen od strane organizacija civilnog društva.“ – Danka Latković, šefica Kancelarije za saradnju s NVO.
Postano u Sudjelovanja HGD CG. Komentari isključeni za Predstavnica HGD-a na okruglom stolu „Sistem obezbjeđenja kvaliteta u radu nevladinih organizacija u Crnoj Gori“
%d blogeri kao ovaj: